dl_rzep1 dworek_w_gromniku foto4 gok1 golanka1 gromnik12 gromnik_centrum grupa_spiewacza_siemiechowianie muszla_koncertowa_w_gromniku_12 osp_chojnik1 osp_gromnik1 osp_siem1 plebania1 rondo_gromnik11 ul._krynicka_-_gromnik11 winnice_w_gromniku
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Program Rodzina 500+ - Gmina Gromnik.

 

Pobierz PDF

Program Rodzina 500+

 

- rodzina_500_.jpg

 

 

INFORMACJA

Podaje się link z informacjami na temat programu 500+

http://muw.pl/PressArticlePage.aspx?id=8516

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY GROMNIK

 

Wójt Gminy Gromnik informuje, że w dniu 17 maja 2016 r. (tj. wtorek) do Gminy Gromnik przybędzie bus promujący  program „Rodzina 500+”.

Osoby zainteresowane  zapraszamy na plac przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gromniku w godzinach od  11:00  do 12:30.

 

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY GROMNIK

 

Wójt Gminy Gromnik informuje, że w celu usprawnienia przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - Program „Rodzina 500+”  w dniach 21 i 22 kwietnia 2016 r. (tj. czwartek i piątek) godziny pracy Urzędu  Gminy Gromnik  zostaną wydłużone do godziny 18:00.

Wnioski  można składać w Urzędzie Gminy Gromnik,  pokój nr 11.


 

Informacja dotycząca składania wniosków o świadczenie wychowawcze.

Wójt Gminy Gromnik informuje, że w związku z realizacją Programu „Rodzina 500+” od dnia 01.04.2016 r. rodzice będą mogli złożyć w Urzędzie Gminy Gromnik wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

 

Wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 w pokoju nr 11.

 

Wniosek można złożyć również w wersji elektronicznej: za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, e PUAP ora portalu empatia.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie od dnia 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane od dnia 1 kwietnia 2016 r., wypłata świadczenia po jego przyznaniu nastąpi z odpowiednim wyrównaniem.

 

W przypadku złożenia wniosku po 1 lipca 2016 r. świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.

 

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

OŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO

 

Informacja o programie „Rodzina 500+”

Od dnia 1 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195).

Dzięki programowi „Rodzina 500 plus” rodzice i opiekunowie dzieci będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.

Rodziny, w których dochód nie przekracza netto 800 zł na osobę otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1 200 zł netto na osobę.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć od dnia 1 kwietnia 2016 r.:

- osobiście w Urzędzie Gminy Gromnik (pokój nr 11) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30,

- za pośrednictwem Poczty Polskiej,

- przez Internet: za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP oraz portalu empatia.mrpips.gov.pl.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r. i w konsekwencji wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokonywana jest w takim przypadku z odpowiednim wyrównaniem.

W przypadku złożenia wniosku po 1 lipca 2016 r. świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu będzie można przystąpić w dowolnym momencie.

W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 r. kiedy program wchodzi w życie.

W kolejnych latach świadczenie będzie przyznawane na 12 miesięcy – od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko lub jedyne dziecko w rodzinie, osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze jest zobowiązana do dołączenia odpowiednich dokumentów o dochodach członków rodziny.

W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres, który rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy czyli 1 kwietnia 2016 r. i kończy 30 września 2017 r., rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu.

Do wniosku o świadczenie wychowawcze należy dołączyć odpowiednio:

1) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

a) oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.); wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w wprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze,

b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego; wzór oświadczenia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia,

c) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego; wzór oświadczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia,

d) umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

e) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

f) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

g) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

h) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

i) dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (np. w przypadku utraty zatrudnienia należy dołączyć świadectwo pracy oraz PIT 11 za 2014 r. lub oświadczenie o wysokości utraconego dochodu)

j) dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (np. w przypadku uzyskania zatrudnienia w 2014 r. należy dołączyć umowę o pracę oraz PIT 11 za 2014 r. lub oświadczenie potwierdzające wysokość dochodu uzyskanego z tytułu zatrudnienia w 2014 r.),

k) dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu − w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (np. w przypadku podjęcia zatrudnienia po 2014 r. należy dołączyć umowę o pracę oraz zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu);

2) kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.);

3) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy − w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;

4) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

5) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

6) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

7) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Organ właściwy oraz marszałek województwa prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego są obowiązani do samodzielnego uzyskania lub weryfikacji od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności, drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, lub drogą pisemną, odpowiednio:

(osoba składająca wniosek nie dołącza niżej wymienionych dokumentów)

1) informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30eart. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierających dane o wysokości:

a) dochodu,

b) składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,

c) należnego podatku;

2) informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek;

3) informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), obejmującej następujące dane:

a) datę i rodzaj wydanego orzeczenia,

b) datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności,

c) okres, na jaki zostało wydane orzeczenie.

Dokumentów o dochodach nie dołącza do wniosku osoba, która nie ubiega się o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.

Druki wniosków o świadczenie wychowawcze będą dostępne w Urzędzie Gminy Gromnik pokój nr 11 po 20 marca 2016 r.

Informacje o programie „Rodzina 500+” można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/ w zakładce Rodzina 500+. Ponadto dodatkowych informacji o warunkach ubiegania się o świadczenie wychowawcze udzielają pracownicy Urzędu Gminy Gromnik - Referat Świadczeń Socjalnych pokój nr 11, tel. 14 65 14 238 wew. 16.

Administrator strony
Linki
 • OBYWATEL.GOV.PL
 • www.siemiechow.pl
 • Koperta życia
 • Geoportal
 • Leader +
 • pogórze24.pl
 • Starostwo Powiatowe w Tarnowie
 • tarnowska.tv
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 • Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
 • Sport w ZS w Gromniku
 • Lasy państwowe
Urząd Gminy w Gromniku, ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik, pow. tarnowski, woj. małopolskie
tel.: 14 65 14 238, 14 65 14 202, 14 65 14 250, fax: 14 65 14 095, email: ug@gromnik.pl

Nr rachunku bankowego Urzędu Gminy Gromnik: BSRz O/Gromnik 92858900060210000011820003 Nr rachunku bankowego za udostępnianie danych osobowych BSRz Kraków O/Gromnik 38 8589 0006 0210 0000 1182 0005
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x