dl_rzep1 dworek_w_gromniku foto4 gok1 golanka1 gromnik12 gromnik_centrum grupa_spiewacza_siemiechowianie muszla_koncertowa_w_gromniku_12 osp_chojnik1 osp_gromnik1 osp_siem1 plebania1 rondo_gromnik11 ul._krynicka_-_gromnik11 winnice_w_gromniku
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO - Aktualności - Gmina Gromnik.

 

Pobierz PDF

Aktualności

 
2017-07-28

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Szanowni Państwo

 

Wójt Gminy Gromnik informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres trwający od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. będzie można składać od 1 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Gromnik – Referat Świadczeń Socjalnych (pokój 11) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

 

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 październik tego roku. Natomiast w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Do składu rodziny mogą być wliczone pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko. 

Osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze do wniosku zobowiązana jest dołączyć następujące dokumenty:

1) Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny osiągniętego w 2016 r. – w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko (dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny), w tym odpowiednio:

a) oświadczenia członków rodziny o dochodach innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) (np. dochody z gospodarstwa rolnego, zasiłku chorobowe z KRUS, stypendia socjalne, zasiłki macierzyńskie z KRUS, świadczenia rodzicielskie, alimenty na rzecz dzieci, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dochody uzyskiwane za granicą Rzeczpospolitej Polskiej, kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, kwoty otrzymywane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Pit-37 lub Pit-36 za 2016 r.),

b) zaświadczenie z urzędu skarbowego zawierające dane dotyczące opodatkowania działalności prowadzonej przez członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od  niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w 2016 r.,

c)  zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2016 r,

d)  zaświadczenie z KRUS zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzanych w 2016 r. (w przypadku pobierania przez członka rodziny w 2016 r. emerytury lub renty z KRUS),

e)  odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, a także:

f) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

h) w przypadku, gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

 • zaświadczenie organu prowadzącego postepowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów w 2016 r., a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2016 r. lub,
 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granią, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

f) dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu - w przypadku utraty dochodu przez członka rodziny (w przypadku utraty zatrudnienia należy dołączyć: kopie świadectwa pracy lub kopię umowy zlecenia lub kopię umowy o dzieło oraz PIT-11 za 2016 r. lub oświadczenie o wysokości utraconego dochodu z tytułu zatrudnienia)

g) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany - w przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w 2016 r. (np. w przypadku uzyskania zatrudnienia w 2016 r. należy dołączyć kopię umowy o pracę lub kopię umowy zlecenia lub kopię umowy o dzieło oraz kopię PIT-11 za 2016 r. lub oświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu z tytułu zatrudnienia w 2016 r.)

h) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po 2016 r. (np. w przypadku podjęcia zatrudnienia po 2016 r. należy dołączyć kopię umowy o pracę, kopię umowy zlecenia lub umowy o dzieło oraz zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu; w przypadku uzyskania emerytury, renty, zasiłku przedemerytalnego należy dołączyć decyzję właściwego organu emerytalno-rentowego; w przypadku uzyskania prawa do zasiłku macierzyńskiego z KRUS należy dołączyć decyzję w sprawie przyznania zasiłku macierzyńskiego; w przypadku zarejestrowania działalności gospodarczej należy dołączyć oświadczenie o wysokości dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu),

2) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,

3) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

 

Informację z Urzędu Skarbowego o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych za 2016 r. oraz informacje o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2016 r. będą uzyskiwane przez organ prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych we własnym zakresie.

 

Ponadto informujemy, że w przypadku osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze, których członek rodziny przebywa poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (na terenie UE lub w krajach EOG) konieczne jest dołączenie dodatkowych dokumentów potwierdzających aktywność zawodową członka rodziny za granicą (np. umowa o pracę, dokument potwierdzający zarejestrowanie działalności gospodarczej) oraz dokumentów potwierdzających aktywność zawodową na terenie kraju członka rodziny pozostającego w Polsce (np. umowa o pracę, zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników). Wnioski te zostaną przekazane do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, Zamiejscowe Stanowisko Pracy w Tarnowie. Decyzje w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego dla tych osób będą wydawane przez Marszałka Województwa Małopolskiego.

 

 

 

Administrator strony
 
Linki
 • OBYWATEL.GOV.PL
 • www.siemiechow.pl
 • Koperta życia
 • Geoportal
 • Leader +
 • pogórze24.pl
 • Starostwo Powiatowe w Tarnowie
 • tarnowska.tv
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 • Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
 • Sport w ZS w Gromniku
 • Lasy państwowe
Urząd Gminy w Gromniku, ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik, pow. tarnowski, woj. małopolskie
tel.: 14 65 14 238, 14 65 14 202, 14 65 14 250, fax: 14 65 14 095, email: ug@gromnik.pl

Nr rachunku bankowego Urzędu Gminy Gromnik: BSRz O/Gromnik 92858900060210000011820003 Nr rachunku bankowego za udostępnianie danych osobowych BSRz Kraków O/Gromnik 38 8589 0006 0210 0000 1182 0005
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x